Disclaimer

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KLEMO geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de op informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan KLEMO. Je mag hierop geen inbreuk maken. Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies

De KLEMO-website gebruikt mogelijk cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan cookies weigeren via je browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

We gebruiken eventueel:

  • Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier jouw identiteit te controleren, je op basis daarvan toegang te geven tot de toepassingen en je sessie te onthouden.

  • Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina’s, taalvoorkeur en Google Analytics.

  • Websiteprestatiecookies

Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.

  • Embedded cookies

Hier en daar zit op de website embedded content van Mailchimp (inschrijvingsformulieren voor nieuwsbrieven). Wat dit platform met deze cookies doen is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies.

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we inzamelen, nemen we op in de bestanden van Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO), Lijsterstraat 3 in 2800 Mechelen. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Bij KLEMO springen we heel omzichtig om met klantgegevens. We behandelen alle klantgegevens als strikt vertrouwelijke informatie, met het uiterste respect voor uw privacy.

We verkopen geen gegevens aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen KLEMO, tenzij dat wettelijk geregeld is via een ‘machtiging’. U kunt op onze website nalezen aan wie KLEMO jouw gegevens wél mag doorgeven via ‘machtiging’ en waarom.

Je hebt altijd het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kan de gegevens ook laten aanpassen of laten verwijderen. Je kan ons daarvoor een e-mail sturen met concrete instructies via privacy@klemechelen.be.

Voor alle bijkomende informatie over de verwerking van je persoonsgegevens kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien je een bepaald moment meent dat KLEMO je privéleven schendt, dan kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Naar de inhoud springen